wrapper

آخرین اخبار

بسمه تعالی

اطلاعیه زمین تجاری پروژه پرند

با یاری خداوند متعال و پیگیری های مستمر چندین ساله مسئولین شرکت تعاونی سرانجام از طرف شرکت عمران شهر جدید پرند مزایده برگزار و زمین تجاری در حال واگذاری به شرکت تعاونی می باشد.

الف) مشخصات و موقعیت زمین

1 – موقعیت زمین ضلع شرقی بلوک 11

2 – مساحت زمین حدوداً 874 متر مربع

ب) مراحل واگذاری زمین از اطراف شرکت عمران پرند ، طراحی پروژه و اخذ جواز از شهرداری در حال پیگیری می باشد.

ج) اعتبار تقریبی مورد نیاز پروژه جهت خرید زمین ، طراحی ، نظارت ، اخذ پروانه و ساخت حدوداً 100 میلیارد ریال پیش بینی می شود که عمده آن مربوط به هزینه خرید زمین می باشد ضمناً مدت زمان ساخت حدود یک سال پس اخذ جواز پیش بینی می شود.

د) اعضایی که تمایل به مشارکت در پروژه یاد شده دارند حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ اطلاعیه نسبت به واریز حداقل مبلغ 80/000/000 تومان(هشتاد میلیون تومان) و حداکثر 320/000/000  تومان (سیصد و بیست میلیون تومان) به حساب شماره 120917412127902 بانک حکمت ایرانیان بنام شرکت تعاونی مسکن میثم نهاجا (پروژه تجاری) واریز و فیش واریزی را به حسابداری شرکت تعاونی تحویل و در قبال آن رسید دریافت نمایند.

ه) بدیهی است هزینه های دقیق مرتبط با پروژه و همچنین تعداد و مساحت واحدهای تجاری و سایر جزئیات پس از اخذ جواز اطلاع رسانی و قرارداد فی مابین با مشارکت کننده منعقد خواهد شد.

                            

                                                                              شرکت تعاونی مسکن میثم نهاجا

نظر دادن

ویدئو ها

نظرسنجی